Hall of Fame

591

Restaurant of the Year

Fook Lam Moon • Hong Kong

Chef of the Year

XU Jingye • 102 Restaurant • Foshan

YEUNG Koon Yat • Forum Restaurant • Hong Kong

NI Qiu Xiang • Yechun Teahouse • Yangzhou

Chinese Cuisine Ambassador of the Year

Shangri-La

Chinese Cuisine City of the Year

Hong Kong

Top 10

102 • Foshan

Zhu Rou Po • Foshan

Forum Restaurant 1977 • Hong Kong

Guo Fu Lou • Hong Kong 

Sun Fook Kee • Hong Kong

Lu Ya • Shanghai

Seventh Son, Shangri-La Pudong • Shanghai

Imperial Treasure Shanghai • Singapore

Xie He • Suzhou

Yechun Teahouse • Yangzhou